หลักสูตร ฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณทิตที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเกษตรศาสตร์ ให้มีทักษะและความรอบรู้ เพื่อนำพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์

 

Applied Physics Program Poster 85th 80x100.jpg

ชื่อหลักสูตร

  (ภาษาไทย) : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

  (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science Program in Applied Physicsชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญา

  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)

  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)

  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Applied Physics)

  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.S. (Applied Physics)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • ผลิตบัณฑิตในสาขาฟิสิกส์ให้เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในการทำงาน ทั้งในภาครัฐและเอกชน
 • สามารถนำความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ทำงานในด้านเกษตร และอุตสาหกรรม
 • มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพที่ดีงาม
 • สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ในกระแสดิสรัปชัน โดยการใช้ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • ใช้แนวคิดและหลักการเบื้องต้นของการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อนำองค์ความรู้ทางฟิสิกส์มาสร้างใช้มูลค่าเพิ่ม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcome)

 1. อธิบายหลักการพื้นฐานทางด้านฟิสิกส์ หัวข้อ กลศาสตร์ แม่เหล็กไฟฟ้า แสง และอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างถูกต้อง
 2. ออกแบบ วัดผล แปรผล วิเคราะห์ผลและสรุปผลการทดลอง ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 3. สื่อสารในรูปแบบของการเขียน การบรรยายปากเปล่า ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. แสดงออกถึงความมีระเบียบวินัยคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
 5. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์และเทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบันในการแก้ปัญหาทางการเกษตรได้
 6. สามารถมีทักษะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้นอกห้องเรียนและประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.